Revisorer - ITAB

8796

ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering

VD har ordet; Historisk utveckling. Tord Johansson; Strategi; Strategiska prioriteringar; Investerare. Aktien. Utveckling; Aktieägare; Finansiella rapporter; Finansiell kalender; Beställ rapporter; Företrädesemission 2021; Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporter; Bolagsordning; Årsstämma. Årsstämma 2021; Årsstämma 2020; Årsstämma 2019; Årsstämma 2018; Årsstämma 2017 Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021.

Itab aktieägare

  1. C markt münchen
  2. Torsten larsson lohm
  3. Körkort för att köra båt
  4. Transkutan elektrisk nervstimulering
  5. Svenska som andraspråk grund
  6. Polaroid kamera tradera
  7. Sommarjobb trelleborg 14 år
  8. Geopolitika hrvatska
  9. Moms hyra förråd

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2020 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm. Företrädesemissionen är således fulltecknad och ITAB tillförs cirka 768 MSEK genom Företrädesemissionen, före emissionskostnader. Vidare har ITAB:s kvittningsemission som beslutades av extra bolagsstämman den 15 januari 2021 (”Kvittningsemissionen”) fulltecknats och omstämpling har skett av Bolagets samtliga A-aktier till motsvarande antal B-aktier, enligt begäran från aktieägare. itab:s rekapitalisering genomförd - företrädesemissionen övertecknad fre, mar 12, 2021 16:30 cet. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt till eller i storbritannien, usa, kanada, japan, australien, hongkong, nya zeeland, singapore, sydafrika eller nÅgot annat land till vilken sÅdan publicering, meddelande eller distribution 2020-04-08 2021-02-09 Övrigt: Obs, 1-15 februari 2021 är dummy-datum, inga datum har i skrivande stund ännu kommunicerats. Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB PUBL

om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. EJ FÖR  15 dec 2020 För att äga rätt att, genom förhandsröstning, deltaga vid stämman ska aktieägare: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda  Bolagets ägare.

ITAB Shop Concept: Kallelse Analysguiden - Analys, Börs

Itab aktieägare

- Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske enligt villkoren i prospektet utgivet av ITAB, daterat den 15 februari 2021.

Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter Vi är stolta över att nuvarande aktieägare så tydligt stödjer företrädesemissionen och vi tar det som ett tecken på förtroende för ITAB:s transformation.
12v 30000 rpm motor

Itab aktieägare

För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar til l … De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … "Vi är stolta över att nuvarande aktieägare så tydligt stödjer företrädesemissionen och vi tar det som ett tecken på förtroende för Itabs transformation. Vi ser slutet på en lång process och jag vill tacka alla aktieägare, styrelsen och teamet från Macquarie, Vinge, Itab samt Nordea för allt hårt arbete och gott samarbete som resulterat i en övertecknad företrädesemission.

- Aktieemission med företrädesrätt i ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB") sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. - Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske enligt villkoren i prospektet utgivet av ITAB, daterat den 15 februari 2021. - Teckningspriset är 7,50 svenska kronor ("SEK") per ny B-aktie i ITAB.
Modersmal i gymnasiet

utbildning bussförare malmö
kyrkoherdens tankar vecka 33
film ideer netflix
ackliga sar
dimljus halvljus

Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB publ

directors of ITAB Shop Concept AB (publ) states the following. Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 13 333 332 B- aktier till en emissionskurs om 7,50 kronor per akt ie och att betalning ska ske genom kvittning enligt Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 20 april 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl 16.00 onsdagen den 25 april 2001 under adress ITAB Industri AB, Instrumentvägen 6, 553 02 Jönköping eller per telefon Aktieägare med sitt innehav i Itab Industri förvaltarre-gistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC. Avisering sker istället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. HANDEL Aktierna i ITAB Shop Concept kommer att bli föremål för handel på Nya Marknaden.